Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Pluche Wol en Garens.


Versie: 30 juli 2023

1. Definities

1.1. Ondernemer, Pluche Wol en Garens, de eenmanszaak van Myrthe Krom, gevestigd te Haarlem, Ter Spijtstraat 1, onder KvK-nummer 85556750.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een dienst of product afneemt bij Pluche Wol en Garens.

1.3. Partijen: Ondernemer en Klant.

1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.5. Dag: kalenderdag.

1.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.7. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Ondernemer en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Ondernemer en Klant, en waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet). Hierna ook: “overeenkomst”.

1.8. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten waarbij Pluche Wol en Garens als Ondernemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zodanige wijze aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3. Wanneer lid 2 van dit artikel redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal Ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar van deze voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of andere wijze zullen worden toegezonden.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met het recht.

3. Aanbod

3.1. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten.

3.2. Afbeeldingen in de webshop zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Klant dient echter wel rekening te houden dat kleuren in de werkelijkheid lichtelijk kunnen verschillen dan afgebeeld op een monitor.

3.3. De voorwaarden en een eventuele beperkte termijn van het aanbod worden aan Klant kenbaar gemaakt.

3.4. Als Klant een aanbod niet binnen een geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.

4. De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Ondernemer stuurt Klant na aanvaarding zo spoedig mogelijk een bevestiging van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.

4.3. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk overeengekomen.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen die Ondernemer hanteert, zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

5.2. Ondernemer is gerechtigd haar prijzen te wijzigen voordat een overeenkomst tot stand is gekomen.

5.3. Ondernemer is na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd haar prijzen te verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling

6.1. Betaling geschiedt middels een factuur, per direct, of achteraf via de aangeboden betalingsmogelijkheden.

6.2. Indien de betaling per factuur gaat, dan bedraagt de factuurtermijn 30 dagen.

6.3. Gebruikt Klant een betalingsmogelijkheid waarbij achteraf wordt betaald, dan gelden de voorwaarden van deze betalingsmogelijkheid.

6.4. De vergoeding die Ondernemer aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Ondernemer.

6.5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Ondernemer in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na de laatste betaalherinnering, dan is Klant tevens de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

7. Levering

7.1. Ondernemer levert de producten binnen de levertermijn vermeld in de webshop.

7.2. Voldoet Ondernemer niet aan de levertermijn, dan dient Klant Ondernemer een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet Ondernemer niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.3. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

7.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.

8. Herroepingsrecht

8.1. Klant is gerechtigd de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.

8.2. De bedenktijd gaat in op de dag waarop Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

8.3. Wanneer Klant meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

8.4. Wanneer Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het formulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer.

8.5. Ondernemer stuurt na melding van herroeping Klant zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

8.6. Ondernemer vergoedt alle betalingen door Klant gedaan, met inbegrip van leveringskosten, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt.

8.7. Ondernemer maakt voor betalingen bedoeld in lid 6 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Klant is gebruikt, tenzij Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Klant hierdoor geen kosten heeft.

8.8. Ondernemer is bij terugbetaling zoals genoemd in lid 6 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Ondernemer aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.

8.9. Klant zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.

8.10. Klant dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.

8.11. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.12. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

9. Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd

9.1. Klant zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant mag het product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

9.2. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan genoemd in lid 1.

9.3. Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

10. Nakoming & non-conformiteit

10.1. Het afgeleverde product dient aan de overeenkomst te beantwoorden.

10.2. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die Ondernemer over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

10.3. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst als er een ander product dan overeengekomen is geleverd of het afgeleverde in getal, maat of gewicht afwijkt.

10.4. Klant kan zich niet beroepen op dat het product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

10.5. In geval van non-conformiteit heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Ondernemer.

10.6. In geval van non-conformiteit heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ondernemer de overeenkomst niet meer kan nakomen, of de prijs door Ondernemer te laten verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

10.7. De in lid 6 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van Ondernemer niet gevergd kunnen worden, danwel wanneer Ondernemer tekort is geschoten in de verplichting als bedoeld in lid 5.

10.8. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

11. Overmacht

11.1. Ondernemer is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, en, toeleveringsbedrijven die contractuele verplichtingen met Ondernemer niet kunnen nakomen, tenzij laatstgenoemde aan Ondernemer te wijten is.

11.3. In geval van overmacht, wordt Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk door Ondernemer op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

11.4. In geval van overmacht is Ondernemer niet tot vergoeding van schade gehouden.

11.5. In geval van overmacht heeft Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, tenzij deze schade aan Ondernemer is toe te rekenen.

12.2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de geldigheid van productcertificaten.

12.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

13. Overige bepalingen

13.1. Op de rechtsverhouding tussen Ondernemer en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

13.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3. Ondernemer is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Ondernemer zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

13.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Ondernemer, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

13.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

13.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

14. Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Typ hier en druk daarna op Enter om te zoeken

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

De waardering van wolwinkelpluche.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 51 reviews.